Join our Newsletter!

Follow us:
Leopold Stokowski Leopold Stokowski on IMDB.com

Roles

Fantasia 2000 (1999)
Conductor
Fantasia & Fantasia 2000 (1940)
Himself - Conductor of The Philadelphia Orchestra
Fantasia (1940)
Conductor
Fantasia & Fantasia 2000 (1940)
Himself - Conductor of The Philadelphia Orchestra